Bluza Taylor

Prosta bluzka z wyciętym po łuku dołem przedłużonym z tyłu zakończona lamówką.

220.00 PLN KUP TERAZ!

Bluza SheMore Flagship

Żółta bluza z czarnymi wypustkami i kieszeniami. Idealna ze spodniami Flagship. Zestaw nadaje się zarówno do eleganckich, jak i sportowych stylizacji.

220.00 PLN KUP TERAZ!

Regulamin sklepu

 

§1
Informacje o Sprzedawcy

Sklep internetowy shemore.pl (dalej: Butik), znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.shemore.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu  i jest własnością Sprzedawcy: Marcina Szymor – indywidualnego przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.W. M-Investment Marcin Szymor, z siedzibą w Łodzi (94-048), przy ul. Hubala 6 lok. 75,  z nadanym  Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 7282212738 oraz posiadającym  numer REGON: 100943603,  z którym Klienci mogą skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: shemore@shemore.pl)  lub telefonicznie (pod nr tel.: +48 607 77 40 77).

 

§2
Postanowienia ogólne

1. Ceny wszystkich towarów dostępnych w Butiku są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w  polskich złotych.
2. Wraz z zakupionym towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu. Na życzenie Kupującego Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
3. Wszystkie towary dostępne w Butiku są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Butiku zdjęcia jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty wygląd towarów. Różnice między prezentowanymi zdjęciami a zakupionym  towarem mogą wynikać z różnorodności ustawień monitorów oraz obsługiwanych kolorów wyświetlaczy.

 

§3
Zamówienia

1. Zamówienia na towary dostępne w  Butiku można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.
2. Zamówienie można złożyć rejestrując się jako Użytkownik Butiku lub bez dokonywania rejestracji. Po dokonaniu  rejestracji  Użytkownik uzyskuje możliwość monitorowania przesyłek oraz korzystania z promocji dla stałych Klientów. Rejestrując się na stronie Butiku Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną,  na adres mailowy podany podczas rejestracji,  informacji o aktualnej ofercie oraz promocjach Butiku. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji, wysyłając e-mail o treści REZYGNACJA na adres: shemorepl@gmail.pl.
3. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Realizacja zamówienia następuje w terminie do 7 dni roboczych od  momentu zaksięgowania przez Sprzedawcę płatności (przy wyborze formy płatności: przedpłata) lub od  momentu potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (przy wyborze formy płatności: przy odbiorze).
4. Sprzedawca przewiduje możliwość dokonywania zamówień indywidualnych, związanych ze zmianą koloru, rozmiaru lub materiału towarów dostępnych w Butiku. W celu złożenia zamówienia indywidualnego należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą mailową lub telefoniczną. Terminy realizacji oraz szczegóły dotyczące takich zamówień ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.

 

§4
Płatność i wysyłka

1. Kupujący może dokonać płatności za zamówione towary:
a) przelewem bankowym (płatność samodzielna),
b) poprzez płatność bankową on-line (Pay-U),
c) poprzez PayPal (płatność kartą),
d) gotówką przy odbiorze osobistym.
2. Kupujący dokonuje wyboru formy płatności przy składaniu zamówienia. 
3. W wypadku wyboru sposobu płatności przelewem bankowym (płatność samodzielna) Kupujący proszony jest o podanie w tytule przelewu swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
Dane do przelewu:
P.P.W. M-Investment Marcin Szymor
ul. Hubala 6 lok. 75
94-048 Łódź
nr rachunku: 41 1140 2004 0000 3702 7034 4684
4. Jeżeli Kupujący nie wybierze formy płatności przy odbiorze i płatność za zamówiony towar nie zostanie dokonana w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego zamówienie zostanie automatycznie anulowane i nie będzie realizowane. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia oraz jego przyczynie.
5. Wysyłka zamówień na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka towaru za granicę jest możliwa po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą jej kosztu oraz sposobu realizacji.

 

§5
Zwroty

1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku odstąpienia od umowy w ww. trybie, umowę uważa się za niezawartą.
2. Kupujący będący konsumentem  może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
4. Sprzedawca prosi o wcześniejszą informację o zwrocie towaru na adres e-mail: shemorepl@gmail.pl
5. W wypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dni, w którym odstąpił od umowy. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany towar na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek wysłanych za pobraniem. Zwracany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 Regulaminu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Kupujący.
6. Płatności, jakie Sprzedawca uzyskał od Kupującego (w  tym pieniądze za zwrócony towar oraz koszty wysyłki,  jakie Kupujący poniósł w związku z dostarczeniem towaru od Sprzedawcy do Kupującego – z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w pkt 7 poniżej) zwracane są Kupującemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ww. płatności  do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący dokonując zapłaty za towar, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  jego charakteru, cech i funkcjonowania.

9. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. w szczególności w odniesieniu do towarów będących przedmiotem indywidualnego zamówienia, o którym mowa w § 3 pkt 4.

 

§6
Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towarów bez wad.

2. Wobec Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach dotyczących  rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego).
3. Kupujący proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze w celu ułatwienia dochodzenia ewentualnych roszczeń od przewoźnika.
4. Kupujący może zgłosić reklamację mailowo (na adres e-mail: shemorepl@gmail.pl), telefonicznie (pod nr telefonu 607 77 40 77) lub drogą pocztową (na adres Sprzedawcy wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu). Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz swoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
5. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

 

§7
Ochrona danych osobowych

1. P.P.W. M-Investment Marcin Szymor z siedzibą w Łodzi, przy ul. Hubala 6 lok. 75 jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do obsługi konta oraz realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Butiku.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu może skutkować trudnościami w prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji. Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych.

 

§8

Rozpatrywanie sporów

1. Wszelkie spory:

a) powstałe w związku z korzystaniem z Butiku przez osobę będąca konsumentem w rozumieniu art. art. 221 Kodeksu cywilnego, w szczególności spory powstałe w związku z realizacją umów zawieranych za pośrednictwem Butiku, będą rozstrzygane przez sądy właściwe zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego;

b) powstałe w związku z korzystaniem z Butiku przez osobę nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, w szczególności spory powstałe w związku z realizacją umów zawieranych za pośrednictwem Butiku, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo według miejsca siedziby Sprzedawcy.

2. Ponadto konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

b) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a Sprzedawcą;

c) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Sprzedawcą u właściwego powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów.

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl.

 

§9
Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w Butiku są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
3.  W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie narusza uprawnień Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt mailowy (shemorepl@gmail.pl) lub telefoniczny (+ 48 607 77 40 77).

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w z dniem 25 grudnia 2014 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

 

        P.P.W. M-Investment Marcin Szymor

        Sklep internetowy SheMore.pl

        94-048 Łódź, ul. Hubala 6/75

        Tel. +48 607774077 

        e-mail: shemore@shemore.pl

 

 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży  poniższych towarów zakupionych w  sklepie internetowym shemore.pl (proszę wskazać nazwę towaru)/towarów:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane dotyczące zamówienia:

Nr zamówienia:                           ………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:   ………………………………………….…..

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………...

Kod pocztowy, miasto:              ……….........................................

Data odbioru towaru:                ………………………………………………

 

□ Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem rachunku bankowego w banku ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

o numerze ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko posiadacza rachunku …………………………………………………………………………………………………………………..

 

□ Nie zgadzam się na zwrot płatności za pośrednictwem rachunku bankowego (brak zgody możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy płatność za towar została dokonana w formie innej niż przelew na rachunek bankowy).

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  oraz zwracany towar należy wysłać na poniższy adres:

P.P.W.M-Investment Marcin Szymor

Sklep internetowy SheMore.pl

Ul. Hubala 6/75

94-048 Łódź

 

                                                                                                             

                                                                                                                                             ...............………………………………

                                                                                                                                               Data i podpis Konsumenta

 


WSPARCIE ON-LINE

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, aby zadać pytania na temat ubrań, którymi jesteś zainteresowana.

GWARANCJA ZWROTU

Wszystkie projekty objęte są gwarancją zwrotu. Wyjątkiem są modele szyte na miarę, czyli specjalne zamówienie.

SZYBKA WYSYŁKA

Wszystkie projekty wysyłamy priorytetowo w ciągu pięciu dni. Wysyłkę modeli szytych na zamówienie ustalamy indywidualnie.

SZYTE W POLSCE

Modele szyjemy w pracowni w Łodzi z dzianin od polskich producentów. Niektóre w składzie mają oryginalną lycrę z UE dającą gwarancję trwałości.